ORAVAMAN Triathlon | Goralman 2018
2785
post-template-default,single,single-post,postid-2785,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Goralman 2018

(english version below)


Goralman
(26.5.2018) je stredný triatlon situovaný v okolí najsevernejšej obce Slovenska –
Oravskej Polhory. Pretekárov čakajú 2 km plávania v Oravskej priehrade, 83 km cestnej
cyklistiky s prevýšením takmer 800 m a 21 km horského behu s prevýšením 1200 m. Je
prvým podujatím z trilógie Oravaman Tour, ktorú tvoria tri jedinečné podujatia: Goralman,
Oravaman a JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon.
Prezentácia pretekárov
Dejiskom pretekov je chata Slaná voda, vzdialená 2 km od obce Oravská Polhora. Pri
registrácii pretekári obdržia štartovný balíček a dve plastové vrecia s nálepkou plavca a bežca.
Vrece s nálepkou plavca si zoberú so sebou na štart. Po vyplávaní do neho vložia svoj
neoprén, čiapku a okuliare, prípadne ostatné veci. Organizátori neručia za veci uložené mimo
vreca. Pretekári si vrecia zo štartu nájdu v cieli na chate Slaná voda po dokončení pretekov.
Do vreca s bežcom pretekári ložia tenisky a povinnú výbavu na bežeckú časť (batoh s 0,5 l
tekutín, OP, preukazom poistenca, bundou proti vetru, čelenkou alebo buff). Bežecké vrecia
sa odovzdávajú v piatok do 20:00. Pri výklade trate o 19:00 bude vysvetlené sko správne
použiť GPS tracker počas pretekov ako aj jeho umiestenie a taktiež budú zopakované
základné pravidla platné pre dlhý triatlon.
Plávanie
Štart pretekov je situovaný v meste Námestovo, pri moste, v časti lodenica. Prosíme
pretekárov a divákov aby parkovali na hornom parkovisku pri nábreží, prípadne pri
parkovsiku pred obchodom Terno. Pretekári sa na štart dostavia individuálne. Každý pretekár
si so sebou prinesie vrece s nálepkou plavca, do ktorého vloží po plávaní svoj neoprén,
plaveckú čiapku a okuliare, prípadne ostatné veci, ktoré necháva v depe. Organizátori neručia
za veci uložené mimo vreca. Pretekári si vrecia zo štartu nájdu v cieli na chate Slaná voda po
dokončení pretekov.
Cyklsitická časť
Jazdí sa za plnej premávky. Jazda v balíku – hákovanie (drafting) je zakázaná. Preteká
sa v štýle fair-play a dbá sa na maximálnu bezpečnosť a opatrnosť. Pretekári majú
možnosťvyužiť občerstvovaciu stanicu v obci Zubrohlava na 50 km cyklistiky. Podrobný
výklad trate sa uskutoční v piatok o 19:00. Trať bude značená.
Beh
Bežecká časť vedie v chránenom území, preto je akékoľvek znečisťovanie na trati
prísne zakázané. Trasa vedie zo Slanej vody na Malú Babiu horu, odtiaľ do Poľska na chatu
na Markowe Sczaviny a z tade po žltej značke cez Percz Akemikow na vrchol Babej hory
(1725 m.n.m.). Z vrcholu nasleduje zbeh do cieľa na Slanú vodu. Pri behu treba byť
maximálne opatrný, nakoľko chodníky sú veľmi členité s množstvom skál a koreňov. V
prípade nepriaznivého počasia má organizátor právo na zmenu bežeckej trasy.

Harmonogram:
Piatok 25.5.2018 (chata Slaná Voda, Oravská Polhora)
14:00 – 20:00 Registrácia
14:00 – 20:00 Odovzdávanie vriec na bežeckú časť (tenisky, oblečenie, batoh s povinnou
výbavou, 0,5 l tekutín, OP, preukaz poistenca, bunda, čelenka alebo buff)
19:00 Privítanie, výklad trate, pokyny k pretekom
Sobota 26.5.2018 (Námestovo – Oravská Polhora – Slaná Voda)
Pretekári sa na štart presúvajú samostatne (vlastným autom alebo na bicykli, 15 km)
7:00 otvorenie depa
7:50 uzavretie depa
8:00 ŠTART
8:30 prvý pretekár na cyklistickej trati
10:50 prvý pretekár na chate Slaná Voda
13:45 prvý pretekár v cieli
14:00 – 17:30 obed pre pretekárov, občerstvenie v stánkoch – Slaná Voda
17:00 predpokladaný príchod posledného pretekára
18:00 vyhlásenie výsledkov

Goralman triathlon, May 26, 2018

Goralman is a half distance triathlon situated near the northernmost village of Slovakia –
Oravská Polhora. Athletes will face 2 km of swim in dam Oravská priehrada, 83 km of road
cycling with 800 m of elevation and 21 km of trail run with 1200 m of elevation. It is the first
event of the Oravaman Tour trilogy, which consists of three unique triathlons: Goralman,
Oravaman and JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon.
Presentation
The race center is the Slaná voda cottage, 2 km from the village Oravská Polhora. Upon
registration, competitors will receive a starter pack and two plastic bags with stickers of
swimmer and runner. Athletes must bring the swim bag to start. After swim, they will put
their neoprene, cap and glasses, or other things to the bag. Organizers are not responsible for
the things outside the bag. Athletes will find their swim bags at the finish after the race. In the
bag with the runner sticker athletes will put their running shoes and mandatory equipment for
the running part (backpack with 0.5 liter of drinks, ID card, insurance card, wind-proof jacket,
headband or buff). Running bags are handed out on Friday until 8:00 p.m. At race briefing at
7:00 p.m., the race course and rules will be expained. It will be also explained how to properly
use the GPS tracker during the race as well as its location. Basic rules applicable to the long
distance triathlon will be also repeated.

Swim
The start of the race is situated in town Námestovo, close to the bridge. We kindly ask athletes
and spectators to park in the upper parking or parking lot before the supermarket Terno. The
athletes will get to the start individually (15 km by car or bike from Slaná Voda). Every
athlete brings with him a bag with a swimmer's sticker, in which he inserts his neoprene,
swimming cap and glasses, or other things after the swim. Organizers are not responsible for
things outside the bag. Athletes will find their swim bag at finish at Slaná voda after the race.
Cycling
Athletes ride in full traffic. Riding in a package – drafting is prohibited. They compete in fair-
play style and take maximum safety and caution. Racers can use the refreshment station in the
village of Zubrohlava at 50 km of cycling. A detailed interpretation of the course will be
explained on Friday at 7:00 p.m.. Bike course will be marked with narrows on the road.
Run
Running part takes place in national park, so any pollution on the track is strictly forbidden.
The course leads from Slana voda to Malá Babia, from there to Poland to the cottage on
Markowe Sczaviny and than by the yellow mark through Percz Akemikow to the top of Babia
Hora (1725 m.a.s.l.). From the top there is a challenging descent to the finish at Slaná voda.
During the run, care must be taken as the tracks are very rugged with lots of rocks and roots.
In the event of adverse weather, the organizer has the right to change the course.

Goralman Schedule 2018

Friday, May 25 (Race center – cottage Slaná Voda, Oravská Polhora)
2:00 p.m.– 8:00 p.m. Registration
2:00 p.m. – 8:00 p.m. Handout of running clothes and mandatory equipment for T2
/shoes, clothes, 0,5 l drink, ID card, insurrence card, windproof jacket, headband or buff/
7:00 p.m. Opening, briefing, instructions
Saturday, May 26 (Námestovo – Oravská Polhora – Slaná Voda)
Athletes will get to the start (T1) at Námestove on their own (15 km by car or bike)
7:00 a.m. Transition 1 is open (Námestovo)
7:50 a.m. T1 is closed
8:00 a.m. START (individuals and relays together)
8:30 a.m. first ahtlete out of water
10:50 a.m. first athlete arrives at T2 at Slaná Voda
1:45 p.m. Expected arrival of the winer
2:00 – 5:30 p.m. lunch and refreshment – Slaná Voda
5:00 p.m. expected arrival of last athlete
6:00 p.m. winner ceremony