ORAVAMAN Triathlon | Covid-19 – info
3011
post-template-default,single,single-post,postid-3011,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Covid-19 – info

(English below)

Vážení pretekári prihlásení na tohoročné podujatia ŠK Oravaman, milí priaznivci Oravaman Tour,

v súvislosti s bezprecedentnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu Covid-19 považujeme za dôležité informovať Vás o tom, že ako organizátori si uvedomujeme jej vážnosť, aktuálny vývoj monitorujeme a konzultujeme s relevantnými aktérmi.
Cieľom podujatí ŠK Oravaman v uplynulých 9 rokoch bolo prinášať triatlonistom športové výzvy a radosť z pretekania za súčasného zabezpečenia vysokej úrovne ich organizácie. Zároveň sú naše podujatia význačné silným socializačným prvkom.
Koronavírus môže tieto ciele našich podujatí výrazne ohroziť.
Navyše, zabezpečenie bezpečnosti a zdravia pretekárov, ich rodinných príslušníkov, divákov a organizátorov považujeme za našu elementárnu povinnosť a zodpovednosť.
Vyjadriť definitívne stanovisko organizačného tímu k ďalšiemu postupu resp. k organizácii, presunutiu alebo zrušeniu našich podujatí Goralman, Oravaman a JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon v roku 2020 považujeme momentálne za predčasné.
Možné scenáre vývoja analyzujeme a vyhodnocujeme. K rozhodnutiu budeme pristupovať s najvyššou možnou mierou zodpovednosti, urobíme ho na základe odborných predpokladov vývoja situácie a po konzultáciách s relevantnými autoritami a odborníkmi.
Žiadame Vás preto aby ste v tejto situácii zachovali pokoj a čakali na našu ďalšiu oficiálnu komunikáciu.
Nakoniec by sme Vás radi povzbudili k pozitívnemu ale zodpovednému prístupu k situácii. Želáme Vám a Vašim blízkym veľa síl a zdravia.

Chceme sa poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k tomu aby sa s koronavírusom zviedol boj podobný tým tisíckam osobných bojov na tratiach našich podujatí – férovo ale natvrdo, do vyčerpania ale s úsmevom a v zdraví v cieli.

English

Dear athletes registered for this year’s ŠK Oravaman events, dear fans of Oravaman Tour,

In the context of the unprecedented situation caused by the spread of Covid-19, we consider important informing you that, as organizers, we are aware of its seriousness, we are monitoring its current developments and consult it with relevant authorities.
The goal of ŠK Oravaman events over the past 9 years was to bring triathletes sports challenges and the joy of racing while ensuring a high level of organization. At the same time, our events are characterized by a strong socializing element.
Coronavirus can significantly jeopardize these goals of our events.
Besides, ensuring the safety and health of athletes, their family members, spectators and organizers is our elementary duty and responsibility.
We consider currently premature to express a definite standpoint of the organizing team on the next procedure resp. on possible organization, postponement or cancellation of our events in 2020 (Goralman, Oravaman and JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon).
We are analyzing and evaluating possible development scenarios. We will approach the decision with the highest possible level of responsibility, based on professional assumptions of the development of the situation and in consultation with the relevant authorities and experts.
We ask you to keep calm in this situation and wait for our next official communication.

Finally, we would like to encourage you to take a positive but responsible approach to the situation. We wish you and your loved ones a lot of strength and health.
We would like to thank all those who in any way contribute to the fight against coronavirus – the fight like those thousands of personal fights made so far on the courses of our events – fair but hard, exhausted but smiling and healthy reaching the finish line.