ORAVAMAN Triathlon | Aktuálne pravidlá / Actual covid restrictions
3054
post-template-default,single,single-post,postid-3054,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Aktuálne pravidlá / Actual covid restrictions

Drahí priatelia,

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o pravidlách účasti na pretekoch Oravaman v súvislosti s
COVID Automatom a s pravidlami pre cesty zo zahraničia na Slovensko, pretože sa budú meniť 9. júla. (9.7.2021)
Oba závisia od toho, či je účastník pretekov očkovaný alebo nie.
Pre tých, ktorí budú cestovať na Slovensko zo zahraničia (alebo pretekári príhlásení z krajín V4), ktorí nie sú očkovaní, môže byť návšteva Oravamanu veľmi časovo náročná z hľadiska splnenia podmienok karantény. Preto odporúčame, aby ste svoju účasť prehodnotili. Sme pripravení presunúť váš štartovací poplatok do roku 2022. Potrebujeme Však vaše rozhodnutie do 8.7.2021 do 20:00 aby sme vedeli ďalej postupovat (napiste nam na oravaman@gmail.com s tym, ci sa jedna o Oravaman alebo Oravaman Short).

SOM ZAOČKOVANÁ OSOBA?
Nasledujúca osoba sa bude považovať za úplne očkovanú (aj pri prekročení slovenských hraníc):
• najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V);
• najmenej 21 dní po jednorazovej vakcíne (Johnson & Johnson);
• najmenej 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny, ak prekonala koronavírus a odvtedy neubehlo 180 dní
+ po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou (okamžite po podaní prvej dávky) – prechodne do 9. augusta

Očkovaná osoba sa bude musieť na hranici preukázať očkovacím certifikátom, konkrétne GreenPass,
alebo národným očkovacím certifikátom s QR kódom.

PRETEKÁRI ZO SLOVENSKA:
Oravamana sa môžete zúčastniť, ak ste:
• OČKOVANÝ: nie sú potrebné žiadne kroky
NEOČKOVANÝ: pri registrácii sa budete musieť preukázať negatívnym testom (nie starším ako
72 hodín PCR alebo 48 hodín Ag test)


PRETEKÁRI CESTUJÚCI ZO ZAHRANIČIA:
SOM OČKOVANÝ
Môžete slobodne vstúpiť na Slovensko. Odporúčame vám sledovať najaktuálnejšie informácie tu (v
slovenčine, maďarčine a angličtine) https://korona.gov.sk/sk/ Cestovanie a prisťahovalectvo do
Slovenskej republiky a zaregistrovať sa tu: https://korona.gov.sk/en/ehranica/
 
NIE SOM OČKOVANÝ
Pretekár sa bude musieť:

 1. Zaregistrovať sa v elektronickom formulári: eHranica
 2. a po prekročení hraníc podstúpiť 14-dňovú karanténu. Test PCR budete môcť absolvovať
  najskôr v 5. deň karantény.
  Po negatívnom výsledku budete prepustení z karantény.

  CESTUJEM SO SVOJU RODINU
  • Na neočkované deti do 12 rokov sa budú vzťahovať rovnaké podmienky ako na ich rodičov.
  • Na neočkované deti vo veku od 12 do 18 rokov sa budú vzťahovať rovnaké karanténne
  podmienky ako na ich rodičov za predpokladu, že boli očkované aspoň prvou dávkou.

Pri registrácii v piatok 16.7. v areáli penziónu Pribiskô budeme od pretekárov vyžadovať buď potvrdenie o očkovaní alebo negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hod alebo antigénového testu nie starší ako 24 hod.

Pretože sa pravidlá často menia, dôrazne vám odporúčame dodržiavať ich: https://korona.gov.sk/
Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že Vám to pomôže a čoskoro sa vidíme v Oravamane.

Dear friends,

Let us inform you about the rules of participation at Oravaman race in relation to COVID Automat
and the latest rules for travelling from abroad to Slovakia, as they will change on 9th of July.
Both depend on whether a person is vaccinated or not.

For those of you from abroad that are not vaccinated it might be very time consuming to attend
Oravaman. Therefore we suggest you reconsider your participation in 2021. We are open to transfer your
starting fee to 2022
– just send us an email to oravaman@gmail.com taht you want to move your entry to 2022 within tomorrow (July 8th) 8:00 p.m.

AM I CONSIDERED A VACCINATED PERSON?
The following person will be considered as fully vaccinated (also when crossing the Slovak border):
 at least 14 days after the second dose of vaccine (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V);
 at least21 days after the single dose vaccine (Johnson & Johnson);
 at least 14 days after receiving the first dose of the vaccine if within 180 days after overcoming the
coronavirus
+ until August 9th is person with one dose of vaccine also considered as a fully vaccinated person immediately after the vaccination.
Vaccinated person will have to prove him/herself with a vaccination certificate at the border, namely
GreenPass, or a national vaccination certificate with a QR code.

ATHLETE RESIDENT IN SLOVAKIA:
You can participate in Oravaman if:
 VACCINATED: no action needed
 UNVACCINATED: you will have to prove yourself with a negative test (no older than 72 hours
PCR or 48 hours Ag test) at the registration desk

ATHLETE TRAVELLING FROM ABROAD (participants from Czech Republic, Poland, Hungary, Austria)
I AM VACCINATED
You are free to enter Slovakia. We suggest you follow the most updated information here (in Slovak,
Hungarian and English) https://korona.gov.sk/en/ Travel and Immigration to the Slovak Republic and
register here: https://korona.gov.sk/en/ehranica/
 
I AM UNVACCINATED
You will  have to:

 1. register in an electronic form: eHranica
 2. and undergo a 14-day quarantine after crossing the border. You will be be able to take
  the PCR test no earlier than on the 5-th day of quarantine.
  After the negative result you will be released from the quarantine.
   
  I AM TRAVELLING WITH MY FAMILY

 Unvaccinated children under the age of 12 will be subject to the same conditions as
their parents.
 Unvaccinated children aged 12 to 18 will be subject to the same quarantine
conditions as their parents, provided they have been vaccinated with at least the
first dose.

 
As the rules change frequently we strongly recommend that you follow: https://korona.gov.sk/en/

At the registration in Pribiskô on Friday July 16th you will have to show your negative Antigen test (24 h) or negative PCR test (72 h) or your vaccination certificate. 

We hope this helps you and we see each other at Oravaman soon.
 
Thank you