ORAVAMAN Triathlon | 2021 – aktuálne informácie / actual information
3033
post-template-default,single,single-post,postid-3033,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

2021 – aktuálne informácie / actual information

ENGLISH below

Milí priatelia, 

Obraciame sa na Vás v súvislosti s organizáciou triatlonových pretekov Oravaman, na ktoré ste sa prihlásili ešte v minulom roku. Kvôli epidemiologickej situácii na Slovensku boli preteky presunuté do roku 2021. Veríme, že v danom čase bude epidemiologická situácia k ich organizácii priaznivá. S radosťou Vám preto oznamujeme a zároveň potvrdzujeme, že v poradí 10. ročník Oravaman-u sa uskutoční 17. júla 2021. Súčasťou pretekov bude aj Oravaman Short aj Majstrovstvá Ministerstva vnútra SR v triatlone. Rovnako prebiehaju prípravy aj na 5.ročník pretekov JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon (4.9.2021). Zároveň si uvedomujeme pokračujúcu vážnosť pandémie a ťažkú predvídateľnosť jej vývoja. Preto by sme Vás chceli oboznámiť s možnosťami, ktoré majú prihlásení pretekári s uhradeným štartovným poplatkom k dispozícii. 

Prihláste sa do svojho účtu na www.registration.oravaman.sk a vyberte si jednu z možností: Oravaman, Oravaman Short alebo Oravaman Tour. Najneskôr do 21. mája 2021 vyberte a potvrďte jednu z 3 možností vo Vašom konte na nástenke: 

PRETEKÁM V 2021
 Ak ste rozhodnutí, že chcete pretekať v roku 2021 odporúčame Vám sledovať naše stránky na webe a na facebooku, kde budeme aktualizovať informácie s blížiacim sa termínom podujatia s ohľadom na aktuálne Vyhlášky a nariadenia kompetentných orgánov. Okolnosťami organizácie a priebehu pretekov sa zaoberáme. Výzvy sme načrtli v tomto blogu: https://oravaman.sk/2021-bude-ako-nebolo/. Aktuálnej situácii budeme prispôsobovať spôsob registrácie, presuny na štart, štarty, depo, samo-občerstvenie pretekárov na trati, občerstvenie v cieli, vyhlásenie výsledkov a pod. Konkrétne opatrenia budú včas komunikované pretekárom, zároveň predpokladáme, že by nemali mať vplyv na Váš tréning na preteky. Všetci sme si vedomí vážnosti situácie a preto budeme klásť dôraz na bezpečnosť všetkých zúčastnených. 

ODKLADÁM ŠTART NA 2022  (Oravaman alebo Oravaman Short)
Predošlý rok bol náročný pre nás všetkých. Niektorí majú problém sa vrátiť späť do tréningu, mnohí neboli dlhé mesiace vo vode. Oravaman je veľká výzva a nedostatočná príprava sa nevypláca – Huty a Brestová sa Vás budú pýtať ako ste v poslednom roku trénovali. Sme si vedomí, tejto situácie a preto Vám ponúkame možnosť presunu štartoného na 16. 7. 2022. Všetko čo potrebujete je zvoliť si Odkladám na 2022.

VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO POPLATKU
V prípade, že nemáte záujem alebo nemôžte na pretekoch štartovať ani v tomto roku ani v 2022 štartovný poplatok Vám vrátime. Vrátená suma bude znížená o administratívny poplatok vo výške 20% zo sumy štartovného (zo zaplatených 100 eur Vám bude vrátených 80€, pri štafete Vám vrátime 240 eur, v prípade Oravaman Short vraciame 48 eur zo 60 eur). Storno poplatok zahŕňa režijné náklady spojené s prípravou podujatia. Pre vrátenie štartovného je potrebné zadať váš IBAN na nástenke a vpísať ho do určeného políčka. 

ORAVAMAN TOUR 2021
Nakoľko preteky Goralman 2021 boli zrušené, Oravaman Tour bude v roku 2021 prebiehať vo formáte 2 podujatí – Oravaman a Jánošík. Prihlásení na Oravaman Tour 2021 majú možnosť ju absolvovať v dvoj-kombinácii Oravaman a Jánošík. Pokiaľ sa rozhodnete neštartovať, zo zaplatených 110 eur vám vrátime 88 eur (20 % storno poplatok). Z Jánošíka vám vrátime štartovné skrátené rovnako o storno poplatok vo výške 20 % (z 380 eur vám vrátime 304 eur). Pre zrušenie alebo potvrdenie Vašej účasti na Oravaman Tour 2021 prosím zvoľte jednu z možností na Vašej Nástenke Oravaman Tour na stránke www.registration.oravaman.sk

GORALMAN 2021 zrušený
Nakoľko podujatie Goralman bolo z dôvodu pandémie zrušené, prihláseným pretekárom vracieme štartovné ponížené o storno poplatok vo výške 5 eur. Prosíme tých, ktorí zatiaľ neuviedli svoj IBAN pre vrátenie štartovného, aby sa do 15.5.2021 prihlásili do svojho konta cez preteky Goralman 2021 a zadali svoj IBAN, aby sme im mohli štartovné vo výške 55 eur vrátiť.

Míli priatelia triatlonisti a priaznivci našich podujatí. Pevne veríme, že situácia sa dá do poriadku a čoskoro sa budeme môcť opäť stretnúť, porozprávať, podebatovať. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a prajeme Vám najmä pevné zdravie.

 S pozdravom, Vaši organizátori 

Dear friends,

Let us greet you and come back to you on Oravaman triathlon race, which you signed up for last year. Due to the epidemiological situation in Slovakia, the race was postponed to 2021. We believe that at that time the epidemiological situation will be favorable for the organization of the event. Therefore, we are pleased to announce and at the same time confirm that the 10th year of Oravaman will take place on July 17, 2021. The race will include both Oravaman Short and the Championship of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic in triathlon. We also work on organizing our second event, JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon (September 4th, 2021).
At the same time, we are aware of the continuing seriousness of the pandemic and the difficult predictability of its development. Therefore, we would like to acquaint you with the options available to registered competitors with a paid entry fee. Log in to your account at www.registration.oravaman.sk and choose one of the options: Oravaman, Oravaman Short or Oravaman Tour. By 21th May 2021 at the latest, select and confirm one of the 3 options on your Dashboard under your account:

I WANT TO RACE THIS YEAR
If you are determined that you want to race in 2021, we recommend that you follow our pages on the website and on Facebook, where we will update the information with the upcoming date of the event with regard to current regulations of the competent authorities. Currently, we are dealing with the circumstances of the organization and the course of the race. We have outlined the challenges in this blog: https://oravaman.sk/2021-bude-ako-nebolo/ We will adapt the registration, transfers to the start, starts, transitions, refreshment of competitors on the track, refreshments at the finish, announcement of results, etc. to the current situation. Specific measures will be communicated to the competitors in time, at the same time we assume that they should not affect your training for the race. We are all aware of the seriousness of the situation and therefore we will focus on the safety of all involved.

KEEP MY PAYMENT FOR 2022
The previous year was challenging for all of us. Some have trouble getting back into training, many have not been in the water for many months. Oravaman is a big challenge and insufficient preparation does not pay off – Huty and Brestová „will be asking you what you have been training for in the last year.“ We are aware of this situation and therefore we offer you the possibility to move the starting fee to July 16, 2022. All you need to do is choose to keep the payment for 2022.

RETURN MY PAYMENT
If you are not interested or cannot start the race either this year or in 2022, we will refund the entry fee. The refunded amount will be reduced by an administrative fee of 20% of the entry fee (80 € will be refunded from the paid 100 euros, in case of relays 240 from 300 euro, in case of Oravaman Short 48 from 60 euro). The cancellation fee includes overhead costs associated with the preparation of the event. To get a return of the entry fee, it is necessary you enter your IBAN on your Dashboard and enter it in the specified field at www.registration.oravaman.sk. Select Oravaman 2021 or Oravaman Short, which one you have signed up for.

GORALMAN 2021 cancelled
As Goralman was cancelled, we refund all athletes their entry fee with the administrative fee of 5 eur. Every athlete will get back 55 euro. We ask all athletes who haven´t entered their IBAN code to do son within May 15th. Please go to our registration page, select Goralman 2021 and enter your IBAN. Than we can refund you your entry fee.

Dear friends, triathletes and fans of our events. We are looking forward to meeting you in a situation where we will finally be able to shake hands, for example when registering or hugging at the finish line. Thank you for your kindness and we wish you lot of health.

Sincerely, your organizers
>